Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Nasza archiwalna str. www
KLIKNIJ TUTAJ

Procedury

Informacje o aktualnych procedurach  znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


Instrukcja postępowania – „KROK po KROKU”

Włączenie do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej

Krok 1 – Inwestor składa w Zakładzie Komunalnym w Halinowie sp.z o.o. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do sieci wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, mapą sytuacyjno wysokościową i kopią aktu notarialnego.

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. wydaje warunki techniczne w terminie nie dłuższym niż 30 dni, które są aktualne 2 lata.

Krok 2 – Po odebraniu warunków technicznych, Inwestor udaje się do projektanta, który wykonuje projekt przyłącza w wersji papierowej i elektronicznej lub zleca wykonanie projektu Zakładowi Komunalnemu w Halinowie sp. z o.o.

Krok 3 – Inwestor składa wniosek o uzgodnienie projektu, projekt w min. 3 egzemplarzach z płytą CD w Zakładzie Komunalnym w Halinowie sp. z o.o., celem sprawdzenia poprawności i zgodności z warunkami technicznymi.

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.  uzgadnia dokumentację techniczną w terminie do 14 dni oraz przygotowuje umowę przyłączeniową. 

Krok 4 – Po odebraniu dokumentacji technicznej, Inwestor wybiera Wykonawcę , który wykona  przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej lub zleca wykonanie przyłącza Spółce.

Krok 5 – Inwestor lub Wykonawca składa w biurze podawczym Spółki zgłoszenie realizacji budowy przyłącza podając planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót oraz podpisaną umowę przyłączeniową.

Podpisanie zgłoszenia budowy przez Prezesa Zarządu oznacza zgodę na realizację budowy. W biurze podawczym zostanie przygotowana kopia zaakceptowanego zgłoszenia wraz z dokumentami potrzebnymi do późniejszego odbioru.

Krok 6 – Inwestor lub Wykonawca zgłasza Spółce do odbioru prace na otwartym wykopie. Uprawnieni pracownicy Spółki dokonują odbioru robót zanikowych i  w obecności Wykonawcy i Inwestora sporządzają protokół zanikowy.

Krok 7 – Po skompletowaniu całej dokumentacji (inwentaryzacja geodezyjna, dziennik budowy, wniosek o zawarcie umowy, w przypadku budowy przyłącza wodociągowego wyniki badań wody), Inwestor lub Wykonawca składa w Spółce zgłoszenie do odbioru końcowego.

Po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza przez uprawnionych pracowników Zakładu w obecności Inwestora i Wykonawcy, całość dokumentacji przekazywana jest Prezesowi Zarządu.

Krok 8 – Inwestor odbiera jeden egzemplarz Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i może rozpocząć korzystanie z usług oferowanych przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.