Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Obiekty

Zakład eksploatuje trzy Stacje Uzdatniania Wody w Mrowiskach, Okuniewie i Wielgolesie Duchnowskim.
 

Zakład posiada 7 ujęć wody, w tym dla wodociągu:
Mrowiska                             - 3 studnie głębinowe,
Okuniew                              - 2 studnie głębinowe,
Wielgolas Duchnowski    - 2 studnie głębinowe

Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach położona jest w miejscowości Mrowiska. W otoczeniu SUW w Mrowiskach znajdują się budynki mieszkalne, pola uprawne oraz nieużytki rolne.
Na terenie stacji znajdują się następujące obiekty budowlane i urządzenia:

 • studnia wiercona - ujęcie podstawowe,
 • studnie wiercone - dwa ujęcia awaryjne,
 • budynek Stacji Wodociągowej,
 • zbiornik wyrównawczy o pojemności 2 x 400 m3,
 • odstojnik popłuczyn,

Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie położona jest w miejscowości Okuniew. W otoczeniu SUW w Okuniewie znajdują się budynki mieszkalne, pola uprawne oraz nieużytki rolne.
Na terenie w/w działki znajdują się następujące obiekty budowlane i urządzenia:

 • automatyczna stacja wodociągowa (budynek),
 • zbiornik wody czystej,
 • komora zasuw,
 • komora napowietrzająca wraz ze zbiornikiem wody surowej,
 • studnia wiercona- ujęcie podstawowe,
 • studnia wiernona- ujęcie awaryjne,

Stacja Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim położona jest w miejscowości Wielgolas Duchnowski. W otoczeniu SUW w Wielgolesie Duchnowskim znajdują się budynki mieszkalne, pola uprawne oraz nieużytki rolne.

Na terenie ww. Stacji znajdują się następujące obiekty budowlane i urządzenia:

 • automatyczna stacja wodociągowa (budynek technologiczny),
 • studnia Nr 1 i 2,
 • odstojnik wód popłucznych.,
 • zbiornik nadziemny wody uzdatnionej
 • zbiornik podziemny na ścieki technologiczne
 • zbiornik podziemny na ścieki socjalne


Udokumentowane zasoby wód podziemnych (w m3/h):
Mrowiska. Ujęcie składa się z trzech studni oznaczonych odpowiednio nr 1 A, nr 2 A i nr 3 A. Studnie nr 1 A i nr 2 A to studnie zasadnicze, studnia nr 3 A stanowi studnię awaryjną. Studnie posiadają zatwierdzone zasoby wodne w wysokości 180 m3/h.
Okuniew. Ujęcie składa się z dwóch studni S1 i S2, w tym Sl to studnia podstawowa, a S2 to studnia awaryjna. Zasoby wody w kat, B dla studni nr l jako studni podstawowej zostały zatwierdzone w wysokości 50 m3/h.
Wielgolas Duchnowski. Ujęcie składa się z dwóch studni S1 i S2 pracujących przemiennie zatwierdzonych zasobach wodnych 87,5 m3/h.

Dobowa zdolność produkcyjna ujęć wody (w tys. m3):

Mrowiska średnio 3600 m3/d
  max 180 m3/h
Okuniew średnio    604 m3/d
  max 45 m3/h
Wielgolas Duchnowski średnio    600 m3/d
  max 87,5 m3/h


Na terenie gminy Halinów znajdują się:

2 zastępcze punkty poboru wody pitnej:

 • Halinów, ul. Piłsudskiego 39
 • Okuniew, ul. Rynek 82

7 zdrojów ulicznych wody pitnej:

 • Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 • Halinów, ul. Mickiewicza 23
 • Halinów, ul. Okuniewska 115
 • Długa Szlachecka, ul. Popiełuszki 53
 • Budziska, ul. Ptasia
 • Józefin, ul. Stołeczna 119
 • Michałów 74
   

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. eksploatuje Oczyszczalnię Ścieków w Długiej Kościelnej w tym 3 stacje zlewne, FEKO, kratę rzadką, przepompownię ścieków komunalnych z kratą gęstą i płuczką piasku, przepompownię ścieków dowożonych z kratą i płuczką piasku, zbiornik uśredniający ścieki dowożone, przepompownię ścieków uśrednionych, 5 reaktorów biologicznych z komorą reakcji i 3 osadnikami wtórnymi (w każdym reaktorze), przepompownię osadu, 2 komory tlenowej stabilizacji osadu, prasę osadu ze stacją polielektrolitu do zagęszczania osadu i instalacją do chemicznej stabilizacji i higienizacji osadu wapnem oraz komora pomiarowa ścieków oczyszczonych.

Zakład eksploatuje również sieć podciśnieniową z przepompownią próżniowo-tłoczną w Hipolitowie na ulicy Jałowcowej, a także sieć grawitacyjną z 28 przepompowniami ścieków (Budziska, Żelazna, Popiełuszki, Promienna, Szczęśliwa, Zgody, Ananasowa, Gruszkowa, Agawy, Świętokrzyska, Północna, Graniczna, 3 Maja, Dąbrowskiego, Hipolitowska, Królewska, Kubusia Puchatka, Poniatowskiego, Dąbrowskiego – Długa, Bajkowa, Banachowska, Szkolna, 1 Maja, Warszawska, Słoneczna, Akacjowa, Długa, Ateny).

Przepompownia ścieków Grabińska została przekazana do MZWiK w Sulejówku.

Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej
Fot. Michał Brach

Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna zmodernizowana o technologię osadu czynnego z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu ze ścieków w reaktorach biologicznych z naprzemiennym napowietrzaniem z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego.


Wydajność oczyszczalni ścieków zaprojektowano na charakterystyczne wartości:

Średnia dobowa ilość ścieków:                                 Qdśr      = 2930,0          m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków:                         Qdmax    = 3648,0          m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków:                     Qhmax    = 265,3            m3/h

Równoważna ilość mieszkańców:                             RLM     = 27 625          M

 

Ścieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni do odbiornika jakim jest rzeka „Długa”  spełniają następujące parametry oczyszczania z pozwolenia wodnoprawnego opartego o redukcję wskazanych parametrów o następujące wartości:

BZT5 (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu)               -           90%

ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu)                   -           75%

ZT (zawiesina ogólna)                                               -           90%

NT (azot ogólny)                                                       -           70%

PT (fosfor ogólny)                                                     -           80%

 

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej przyczyniła się do poprawienia gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji oraz pozwoliła na dostosowanie się do wymogów prawa polskiego i unijnego, a co najważniejsze do poprawienia jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska. Dodatkowe zwiększenie możliwości przyjmowania ścieków dowożonych pozwala na obsługę mieszkańców Gminy Halinów nieobjętych obszarem aglomeracji.

Obecna wydajność oczyszczalni pozwoli zapewnić obecnym i przyszłym mieszkańcom Gminy Halinów kompleksową obsługę w zakresie gospodarki ściekowej.  A świadczenie usług na możliwie najwyższym poziomie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest głównym celem naszej Spółki.

W otoczeniu oczyszczalni ścieków znajdują się pola uprawne oraz nieużytki rolne, a także budynki mieszkalne. Na w/w działkach znajdują się następujące obiekty budowlane i urządzenia:

 1. Trzy stacje zlewne ścieków dowożonych FEKO
 1. Część oczyszczania mechanicznego:
  1. Krata rzadka
  2. Pompownia główna
   1. Krata gęsta
   2. System podpłukiwania piasku z praso-płuczką piasku
   3. Układ pomp
  3. Pompownia ścieków dowożonych
   1. Krata
   2. Pompa
  4. Zbiornik uśredniający
  5. Pompownia ścieków uśrednionych
 1. Część oczyszczania biologicznego
  1. Pięć reaktorów biologicznych BIO-PAK
   1. Selektory z odprowadzaniem osadu wstępnego
   2. Komora reakcji
   3. 3 osadniki wtórne
 1. Część osadowa
  1. Pompownia osadu nadmiernego
  2. 2 komory tlenowej stabilizacji osadu
  3. Budynek gospodarki osadowej
   1. Stacja polielektrolitu
   2. Prasa osadu
   3. Układ chemicznej stabilizacji i higienizacji osadu
 1. Odpływ
  1. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych

 

Na terenie oczyszczalni znajduje się również dyspozytornia, z komputerowym sterowaniem obiektem, pomieszczenie z agregatem prądotwórczym i pomieszczenia gospodarcze.

Biuro Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o. mieści się na terenie Halinowa przy ul. Józefa Piłsudskiego 77. Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.