Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Podłączenie do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej

Instrukcja postępowania  – „KROK po KROKU”

Krok 1 – Inwestor składa w Zakładzie Komunalnym w Halinowie sp. z o.o. wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym, na którym zaznaczone zostanie projektowane przyłącze w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia do sieci w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wpływu wniosku w przypadku budynków mieszkalnych oraz w terminie nie dłuższym niż 45 dni w pozostałych przypadkach.

Warunki przyłączenia wydawane są bezpłatnie, a termin ich ważności wynosi 2 lata.

Krok 2 – Na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. należy opracować Plan Sytuacyjny. Zaleca się aby Plan Sytuacyjny wykonała osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną. Istnieje również możliwość zlecenia wykonania Planu Sytuacyjnego Zakładowi Komunalnemu w Halinowie sp. z o.o. W tym celi należy złożyć zlecenie i wpłacić zaliczkę.

Krok 3 – Przed złożeniem zgłoszenia realizacji budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego zaleca się sprawdzenie wykonanego Planu Sytuacyjnego w Zakładzie Komunalnym w Halinowie sp. z o.o.. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z min. 1 egzemplarzem Planu Sytuacyjnego w wersji papierowej oraz wersją elektroniczną w formacie PDF do Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o., celem sprawdzenia poprawności i zgodności z warunkami przyłączenia do sieci wod.-kan..

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. sprawdza wykonany Plan Sytuacyjny bezpłatnie w terminie do 14 dni.

Krok 4 – Następnym etapem jest wybranie przez Inwestora Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia, który wybuduje przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne. Istnieje możliwość wybudowania przyłącza przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. W tym celu należy złożyć wniosek o wycenę budowy przyłącza, a po akceptacji wyceny podpisać umowę na realizacje ww. prac.

Krok 5 – Inwestor lub Wykonawca składa w biurze podawczym Spółki zgłoszenie realizacji budowy przyłącza podając proponowany termin rozpoczęcia robót wraz z 1 egzemplarzem Planu Sytuacyjnego w wersji papierowej, podpisaną umowę przyłączeniową oraz Planem Sytuacyjnym w wersji PDF (jeśli taka wersja nie została złożona wcześniej).

Podpisanie zgłoszenia budowy przez Zarząd oznacza zgodę na realizację budowy w zaakceptowanym przez Spółkę terminie. W biurze podawczym zostanie przygotowana kopia zaakceptowanego zgłoszenia wraz z dokumentami potrzebnymi do późniejszego odbioru.

UWAGA: Zgłoszenie realizacji budowy przyłącza należy złożyć do Spółki przynajmniej 3 dni robocze przed planowanymi pracami w przypadku wcześniejszego sprawdzenia Planu Sytuacyjnego przez Spółkę, albo przynajmniej 15 dni roboczych przed planowanymi pracami w przypadku braku wcześniejszego sprawdzenia Planu Sytuacyjnego przez Zakład.

Krok 6 – Inwestor lub Wykonawca zgłasza Spółce do odbioru prace na otwartym wykopie. Uprawnieni pracownicy Spółki dokonują odbioru robót zanikowych i w obecności Wykonawcy i Inwestora sporządzają protokół zanikowy.

Krok 7 – Po skompletowaniu całej dokumentacji (inwentaryzacja geodezyjna, wniosek o zawarcie umowy, oraz w przypadku budowy przyłącza wodociągowego wyniki badań wody), Inwestor lub Wykonawca składa w Spółce ww. dokumenty.

Po dokonaniu odbioru końcowego przyłącza przez uprawnionych pracowników Zakładu,  całość dokumentacji przekazywana jest Zarządowi.

Krok 8 – Inwestor odbiera jeden egzemplarz Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i może rozpocząć korzystanie z usług oferowanych przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o.

 

Opracowanie planu sytuacyjnego

Instrukcja wykonania  – „KROK po KROKU”

Krok 1 Na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. należy opracować Plan Sytuacyjny. Zaleca się aby Plan Sytuacyjny wykonała osoba posiadająca odpowiednią wiedzę techniczną. Istnieje również możliwość zlecenia wykonania Planu Sytuacyjnego Zakładowi Komunalnemu w Halinowie sp. z o.o.

Krok 2 – Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej:

  • stronę tytułową oraz opis techniczny i niezbędne obliczenia,
  • zestawienie materiałów,
  • warunki przyłączenia do sieci wydane przez Zakład,
  • rzut przyłączy naniesiony na kopii aktualnej mapie zasadniczej lub mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500
  • profile przyłączy,
  • szczegóły rozwiązań ewentualnych kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem,
  • inne niezbędne rysunki,
  • kopię zgody na umieszczenie przyłącza w nieruchomości innego właściciela, jeśli jest wymagana.

Opracowany Plan Sytuacyjny w wersji papierowej oraz w wersji PDF stanowi załącznik do zgłoszenia realizacji budowy przyłącza. Zaleca się aby Plan Sytuacyjny wcześniej sprawdzić w Zakładzie Komunalnym w Halinowie sp. z o.o. co skraca proces zgłoszenia realizacji budowy. W tym celu należy złożyć wniosek o sprawdzenie Planu Sytuacyjnego wraz z min. 1 egzemplarzem Planu Sytuacyjnego w wersji papierowej oraz wersją elektroniczną w formacie PDF do Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o., celem sprawdzenia poprawności i zgodności z warunkami przyłączenia do sieci wod.-kan.

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. sprawdza wykonany Plan Sytuacyjny bezpłatnie w terminie do 14 dni.