Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Informacje o dostępności strony internetowej

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono audiodeskrypcjI lub alternaty tekstowej dla mediów,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie zawarto poprawnego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Aktualizację deklaracji sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Słowik, maciej.slowik@zakladkomunalny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 760 40 15 wew. 393. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05-074 Halinów

 1. W budynku znajduje się 1 wejście. Przy wejściu są 2 schodki do budynku. Jest osobny podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy, brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. W budynku jest wydzielona strefa dla klientów oddzielona przeszkleniem z drzwiami. Dostęp do pomieszczeń biurowych jest możliwy tylko przy użyciu karty dostępu i ograniczony dla pracowników oraz osób upoważnionych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.