Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Praca

Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

 

Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej
 

Wymagania:
a) wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe w zakresie: inżynierii sanitarnej i wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, budownictwa wodnego, elektryka, elektronika lub inne pokrewne oraz co najmniej 3 – letni staż pracy,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) obywatelstwo polskie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f) prawo jazdy kat. B,

Mile widziane:
a) uprawnienia elektryczne/świadectwo kwalifikacyjne E1 (grupa 1) i D1 (grupa 1).
b) prawo jazdy kat. C.,
c) świadectwo kwalifikacji zawodowej,
d) staż pracy w zakładzie o podobnym profilu działalności,
e) znajomość obsługi komputera pakiet Office: Word, Excel.

Skrócony opis stanowiska pracy:
Dozór i obsługa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o. o. polegający przede wszystkim na doglądaniu i obsłudze maszyn oraz urządzeń, kontrolowaniu ich stanu technicznego oraz dokonywaniu bieżących napraw.

Zakres obowiązków:
a) nadzór nad ciągiem technologicznym oczyszczania ścieków w celu utrzymania odpowiedniej jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika,
b) kontrola, konserwacja, utrzymanie w sprawności i czystości maszyn, urządzeń oraz armatury zamontowanych na poszczególnych obiektach,
c) utrzymanie porządku w budynkach oczyszczalni oraz na terenie, na którym są zlokalizowane są obiekty,
d) pełnienie dyżurów związanych z prawidłowym działaniem urządzeń na oczyszczalni i w terenie,
e) dozór obiektów technologicznych wchodzących w skład ciągu technologicznego oczyszczania ścieków
f) obsługa stacji zlewnej,
g) utrzymanie dobowej i godzinowej ilości odprowadzanych ścieków zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnymi, prowadzenie zeszytu raportów dziennych pracy oczyszczalni (Dziennik pracy oczyszczalni),
h) pobór prób kontrolnych ścieków do analizy fizyko-chemicznej,
i) pobór prób kontrolnych osadu czynnego, osadu nadmiernego do analizy biologiczno-fizyko-chemicznej.
j) obsługa, konserwacja i naprawa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami na terenie Gminy Halinów:
k) dozór i obsługa agregatu prądotwórczego w tym baterii akumulatorów (zgodnie z instrukcją obsługi).
l) pielęgnacja terenu oczyszczalni ścieków.

Możliwość pełnienia dodatkowej funkcji elektryka na obiektach technologicznych w zależności czy kandydat będzie spełniał wymagania w zakresie wykształcenia w branży elektrycznej lub elektronicznej.

Oferujemy:
a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
b) pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
c) możliwość osobistego rozwoju zawodowego,
d) liczne szkolenia i kursy,
e) profesjonalne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww. stanowisku prosimy o dostarczenie CV osobiście do Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o. o. z siedzibą: ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05 – 074 Halinów lub drogą elektroniczną na e-mail: biuro@zakladkomunalny.pl do dnia 10.02.2023 r.

 


 

Konserwator maszyn i urządzeń stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej


Wymagania:
a) wykształcenie średnie techniczne lub zasadnicze zawodowe w zakresie: inżynierii sanitarnej i wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, budownictwa wodnego, elektryka, elektronika lub inne pokrewne oraz co najmniej 3 – letni staż pracy,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) obywatelstwo polskie,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
f) prawo jazdy kat. B,


Mile widziane:
a) uprawnienia elektryczne/świadectwo kwalifikacyjne E1 (grupa 1) i D1 (grupa 1).
b) prawo jazdy kat. C.,
c) świadectwo kwalifikacji zawodowej,
d) staż pracy w zakładzie o podobnym profilu działalności,
e) znajomość obsługi komputera pakiet Office: Word, Excel.
Skrócony opis stanowiska pracy:
Dozór i obsługa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o. o. polegający przede wszystkim na doglądaniu i obsłudze maszyn oraz urządzeń, kontrolowaniu ich stanu technicznego oraz dokonywaniu bieżących napraw.

Zakres obowiązków:
a) obsługa, konserwacja i naprawa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów;
b) montaż i wymiana wodomierzy,
c) wymiana uszkodzonej armatury wodociągowej,
d) budowa przyłączy i sieci wodociągowych;
e) wykonywanie innych prac związanych z eksploatacją urządzeń i obiektów wodociągowych, w tym stacji uzdatniania wody;
f) nadzór nad ciągiem technologicznym uzdatniania wody w celu utrzymania odpowiedniej jakości wody dostarczanej do mieszkańców;
g) kontrola, konserwacja, utrzymanie w sprawności i czystości maszyn, urządzeń oraz armatury zamontowanych na poszczególnych obiektach;
h) utrzymanie porządku w budynkach suw oraz na terenie, na którym są zlokalizowane są obiekty;
i) pełnienie dyżurów związanych z prawidłowym działaniem urządzeń na suw i w terenie,

Możliwość pełnienia dodatkowej funkcji elektryka na obiektach technologicznych w zależności czy kandydat będzie spełniał wymagania w zakresie wykształcenia w branży elektrycznej lub elektronicznej.

Oferujemy:
a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
b) pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
c) możliwość osobistego rozwoju zawodowego,
d) liczne szkolenia i kursy,
e) profesjonalne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na ww. stanowisku prosimy o dostarczenie CV osobiście do Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o. o. z siedzibą: ul. Józefa Piłsudskiego 77, 05 – 074 Halinów lub drogą elektroniczną na e-mail: biuro@zakladkomunalny.pl do dnia 10.02.2023 r.