Halinów Zakład Komunalny
tworzenie stron
Zakład Komunalny w Halinowie

Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o.

Z miłości do wody i środowiska naturalnego

Cennik

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
 
W rozliczeniach za dostarczona wodę oraz za odebrane ścieki:
1/ cena- wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody i/lub odebranych ścieków,
2/ stawka opłaty abonamentowej - nie zależna od ilości pobranej wody i/lub odebranych ścieków, płacona za każdy miesiąc, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
3/ opłata przekroczeniowa – stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych .


Ceny stawek obowiązujące od 20 listopada 2023 r.

Wysokość cen wody oraz stawek opłaty abonamentowej - w okresie od 20 listopada 2023 r. do 19 listopada 2024 r.
Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
Stawka opłaty abonamentowej brutto
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
ZW WG 1 (grupa 1) 3,79 zł 4,09 zł 11,24 zł 12,14 zł
ZW WG 2 (grupa 2) 3,79 zł 4,09 zł 8,26 zł 8,92 zł
ZW WG 3 (grupa 3) 3,79 zł 4,09 zł 12,80 zł 13,82 zł
ZW WG 4 (grupa 4) 3,79 zł 4,09 zł 9,82 zł 10,61 zł
ZW WL 1 (grupa 5) 3,79 zł 4,09 zł 4,26 zł 4,60 zł
ZW WL 2 (grupa 6) 3,79 zł 4,09 zł 1,28 zł 1,38 zł
ZW WL 3 (grupa 7) 3,79 zł 4,09 zł 5,82 zł 6,29 zł
ZW WL 4 (grupa 8) 3,79 zł 4,09 zł 2,84 zł 3,07 zł
ZW R1 (grupa 9) 3,79 zł 4,09 zł 9,58 zł 10,35 zł
ZW PP (grupa 10) 3,79 zł 4,09 zł 14,96 zł 16,16 zł
 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki oraz stawek opłaty abonamentowej – w okresie od 20 listopada 2023 r. do 19 listopada 2024 r.

Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto Stawka opłaty abonamentowej netto
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
Stawka opłaty abonamentowej brutto
[zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy]
OŚB WG 1/UP 1 (grupa 1) 9,54 zł 10,30 zł 22,10 zł 23,87 zł
OŚB WG 2/UP 2 (grupa) 9,54 zł 10,30 zł 19,24 zł 20,78 zł
OŚB WG 3/UP 3 (grupa) 9,54 zł 10,30 zł 23,02 zł 24,86 zł
OŚB WG 4/UP 4 (grupa) 9,54 zł 10,30 zł 20,18 zł 21,79 zł
OŚB WL 1 (grupa 5) 9,54 zł 10,30 zł 4,06 zł 4,39 zł
OŚB WL 2 (grupa 6) 9,54 zł 10,30 zł 1,20 zł 1,29 zł
OŚB WL 3 (grupa 7) 9,54 zł 10,30 zł 4,98 zł 5,38 zł
OŚB WL 4 (grupa 8) 9,54 zł 10,30 zł 2,14 zł 2,31 zł
OŚB P1 (grupa 9) 9,54 zł 10,30 zł 4,06 zł 4,39 zł
OŚB P2 (grupa 10) 9,54 zł 10,30 zł 1,20 zł 1,29 zł
OŚB P3 (grupa 11) 9,54 zł 10,30 zł 4,98 zł 5,38 zł
OŚB P4 (grupa 12) 9,54 zł 10,30 zł 2,14 zł 2,31 zł
R 1 (grupa 13) 9,54 zł 10,30 zł 20,92 zł 22,59 zł
OŚP WG 1 P 1 (grupa 14) 18,33 zł 19,80 zł 26,20 zł 28,30 zł
OŚP WG 2 P 2 (grupa 15) 18,33 zł 19,80 zł 23,34 zł 25,20 zł
OŚP WG 3 P 3 (grupa 16) 18,33 zł 19,80 zł 33,20 zł 35,86 zł
OŚP WG 4 P 4 (grupa 17) 18,33 zł 19,80 zł 30,36 zł 32,78 zł
OŚP WL 1 P 1 (grupa 18) 18,33 zł 19,80 zł 8,16 zł 8,82 zł
OŚP WL 2 P 2 (grupa 19) 18,33 zł 19,80 zł 5,30 zł 5,72 zł
OŚP WL 3 P 3 (grupa 20) 18,33 zł 19,80 zł 15,16 zł 16,37 zł
OŚP WL 4 P 4 (grupa 21) 18,33 zł 19,80 zł 12,32 zł 13,30 zł

Informujemy, że na podstawie art. 24f ust 1. ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Dniem ogłoszenia zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy jest data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy  na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/.

Od dnia 20 listopada 2021 r. wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Halinów na okres trzech lat. Dokument znajduje się do pobrania na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-85-2021-10-z-dn-03-11-2021-r.html

Jednocześnie informujemy, że Rada Miejska w Halinowie podjęła Uchwałę nr XXXVIII.358.2021 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała została ogłoszona w dniu 24.11.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/10276/

 

Ceny stawek usług odbioru nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi, które obowiązują od 1 lipca 2024 r.

Cena w zł netto za 1m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych odbieranych wozami asenizacyjnymi (socjalno-bytowe klasa I-IV):
   Pojemność zbiornika  Cena netto
 Zbiornik bezodpływowy  do 5 m3  122,65 zł
 powyżej 5 m3  24,53 zł / 1 m3
 
Cena w zł netto za 1m3 nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków odbieranych wozem asenizacyjnym:
   Pojemność zbiornika  Cena netto
 Przydomowa oczyszczalnia ścieków  do 5 m3  947,00 zł
 powyżej 5 m3  189,40 zł / 1 m3

 

Ceny stawek usług odbioru nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi, które obowiązują do 31 czerwca 2024 r.

Cena w zł netto za 1m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych odbieranych wozami asenizacyjnymi (socjalno-bytowe klasa I-IV):
   Pojemność zbiornika  Cena netto
 Zbiornik bezodpływowy  do 5 m3  118,40 zł
 powyżej 5 m3  23,68 zł / 1 m3


Cenniki